Autocentar NR Požarevac Zaštita podataka

Politika zaštite podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše web-stranice Autocentar NR za nas je od velike važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas podrobno informisati o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. Autocentar NR se striktno pridržava svih regulativa o zaštiti ličnih podataka. Autocentar NR zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicam dozvoljenim zakonom.

Zaštita podataka

Autocentar NR je preduzeo određene tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio vaše podatke od gubitka, manipulacije ili neautorizovanog pristupa. Ove mere su predmet regularnih provera i stalno se unapređuju i adaptiraju u skladu sa tehnološkim napredkom.

Pravo na pritužbu Povereniku - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon +381113408900, e-mail:  [email protected]

ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bi ispunili gore navedene zahteve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo Vaš identitet. Nakon Vaše identifikacije, odgovorićemo na Vaš zahtev prosleđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mesec dana od dana prijema zahteva.

Za ostvarivanje navedenih prava možete podneti pismenu prijavu (I) putem imejla na adresu: [email protected] ili (II) putem pošte na sledeću adresu: Porsche SCG doo Beograd, Zrenjaninski put broj 9A, 11000 Beograd ili (III) direktnim dostavljanjem u sedište kompanije, na recepciji, na adresi Zrenjaninski put broj 9A, 11000 Beograd.

I na kraju, sa pitanjima u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka koga mi imenujemo, na emejl adresu: [email protected]

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na ovoj web strani i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahteva pristup 
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije prilikom slanja upita, učešća u nagradnoj igri ili prijave na newsletter - i date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korišćenje ponuđenih usluga od Vas zahtevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korišćenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe, ono može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na (dilerski objekat, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odn. Institute za istraživanje javnog mnjenja, onda Vaši podaci mogu biti prosleđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo prosleđivanje trećim licima, kao što su provajderi email listi, kompanije za direktni mailing ili reklamne agencije, se ne vrši.

1.Podaci koje vi ostavljate

Lični podaci se snimaju samo onda ukoliko nam ih sami saopštite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita, nagradne igre ili prijave na newsletter. Više o ovome u tački 4.

2. Podaci prikupljeni sa naše strane

Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" (Cookie) automatski. Više informacija o "Kolačićima" (Cookie) možete naći posebnom objašnjenju na sledećoj stranici Cookies smernice

3. Partneri

Autocentar NR ne obrađuje sve prikupljene podatke sam, već koristi podršku profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sedištem u Salzburgu,
 • twyn group GmbH sa sedištem Welsu,
 • Vivid Planet Software GmbH sa sedištem u Henndorf am Wallersee

koji rade u ime Porsche Austria GmbH & Co OG

Ovi partneri su pažljivo odabrani i preduzimaju određene tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci obrađivali u skladu sa zakonom a Vaša prava bila potpuno zaštićena. Partnerima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni deljenje podataka sa trećim licima.

Dodatno, Autocentar NR ne prosleđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

4. Obrada podataka koje ne zahtevaju eksplicitan pristanak

Opšti kontakt formulari

 • Kontakt formular: prilikom slanja opšteg upita putem formulara, vaši lični podaci (podaci o vozilu, informacije o dileru, ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni.
 • Svrha: adekvatan odgovor na vaš upit
 • Vreme čuvanja: 12  meseci

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti. Više informacija o cookies možete pročitati ovde Cookies smernice

 

 

Januar 2023

Politika zaštite podataka

Ovim vas obaveštavamo o obradi Vaših ličnih podataka i o Vašim pravima prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik RS" br. 87/2018).

Odgovornost za obradu podataka snosi privredno društvo Autocentar NR.

Kako bi ostvarili svrhe obrade koji su definisani u daljem tekstu, obrađujemo lične podatke koje je klijent direktno dostavio u vreme podnošenja njegovog/njenog zahteva i druge lične podatke koje nam je klijent dobrovoljno dostavio ili koje već imamo u okviru tekućeg poslovnog odnosa. Takvi se podaci teoretski mogu svrstati u sledeće kategorije:

identifikacioni podaci: prezime, ime, pol, lični broj, serija i broj lične karte, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, itd.

Kontakt podaci: adresa prebivališta/poštanska adresa, imejl adresa, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, itd.

Ugovorni podaci u vezi sa proizvodima i uslugama kupljenim od Autocentar NR

Podaci o profesionalnom ugledu: podaci o nivou obrazovanja, profesiji, zanimanju, imenu poslodavca, prirodi sopstvene delatnosti, javnom položaju koji lice zauzima, političkom izlaganju (ako je u pitanju takav slučaj);

Podaci o finansijskom ugledu: prihodi, broj pojedinačnog ugovora o radu, broj dosijea penzije;

Podaci o porodičnom statusu: građanski status, broj maloletne dece, vrsta stana

Bankarski podaci: broj računa (IBAN), detalji o transakcijama i/ili istorija, broj kartice

Identifikacija vozila i / ili podaci o upotrebi: broj dozvole, serija šasije, lokacija, GPS podaci itd.

U određenim situacijama, s obzirom na ispunjenje obima obrade koji proizilaze iz zahteva klijenta, lični podaci koje obrađujemo, pored njegovih/njenih ličnih podataka, mogu se odnositi i na sledeće kategorije subjekata podataka: naručioci klijenta i/ili zakonski ili konvencionalni zastupnici, kontakt osobe klijenta, klijentovi punomoćnici ili korisnici, sudužnici, garanti, stvarni vlasnici ili članovi porodice, korisnici polise osiguranja klijenta, korisnici platnih operacija klijenta. Njihovi lični podaci preuzimaju se iz dokumentacije za početak i/ili izvršenje ugovornog odnosa sa klijentom, a Autocentar NR nema praktičnu mogućnost da obezbedi direktno obaveštavanje takvih osoba o obradi njihovih ličnih podataka. U tom slučaju, klijent je dužan da dotične subjekte podataka obavesti o obradi i obimu, odnosno svrsi obrade njihovih ličnih podataka, u vezi sa njim/njom.

Molimo Vas da nam u dostavljenim dokumentima na raspolaganje ne stavljate kategorije podataka posebne prirode, kao što su, na primer, podaci o članstvu u radnim sindikatima, podaci o vašim političkim mišljenjima ili verskim uverenjima, podaci o vašem zdravstvenom stanju, itd.

Pravni osnov za obradu podataka

U svrhu zaključenja, odnosno izvršenja ugovora ili za realizaciju  predugovornih formalnosti, kao što su, na primer: izdavanje ponude, kupovina vozila, korišćenje usluga našeg servisa itd. U tom slučaju, obrada se bazira na izvršenju ugovora u kom ste ugovorna strana i/ili neophodnih formalnosti u smislu zaključenja datog ugovora, na Vaš zahtev.

Pod zakonskom smo obavezom da obrađujemo i čuvamo Vaše podatke u skladu sa zahtevima da poznajemo naše klijente primenjujući sve mere da bismo identifikovali klijenta, kao i sposobnost klijenta kao stvarnog vlasnika i/ili politički izložene stranke. Takođe imamo zakonsku obavezu da čuvamo posebnu dokumentaciju kako bismo upoznali klijente u skladu sa zakonom o sprečavanju i kontroli pranja novca i finansiranja terorizma.

Vaši podaci se takođe obrađuju i čuvaju u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za vođenje dokumentacije i skladištenje: u svrhu upravljanja finansijama i računovodstvom, u skladu sa poreskim zakonodavstvom; u svrhu interne revizije ili finansijske revizije; u svrhu izveštavanja organima vlasti prema važećim propisima; u svrhu kontrole i/ili odgovora na zahteve vlasti, sigurnosti podataka u sistemima i dokumentima, kao i fizičke sigurnosti u našim prostorijama.

Da bi ispunili svrhe, odnosno obime obrade po stavkama, Vaši podaci se šalju našim pružaocima usluga, koji deluju kao obrađivači, i strogo deluju prema dokumentovanim uputstvima koja su dobili od nas.

U zavisnosti od slučaja, Vaši podaci se takođe mogu proslediti sledećim primaocima/kategorijama primalaca, kako bismo ispunili naše zakonske obaveze, ostvarili legitimne interese u vezi sa naplatom potraživanja ili iskoristili i odbranili naša prava i interese ili ako imamo vaš pristanak:

Ministarstvu finansija - Poreska uprava - Zašto: Zakonska obaveza;

Primaocima Vaših uplata, bankama Primaoca, SWIFT - Zašto: Da bi izvršili instrukcije za plaćanje i ispunili zakonske obaveze u vezi sa automatskim izvršavanjem međubankarskih komercijalnih plaćanja:

Osiguravajućim kompanijama - Zašto: da bi mogle da izdaju polise osiguranja;

Porsche grupaciji (Porsche Holding Salzburg), u R.Srbiji i R.Austriji- Zašto: Obaveze izveštavanja i unutrašnje revizije;

Pravosudnim organima, odnosno sudovima, tužilaštvu, kao i policiji, Komunalnoj policiji, JP Putevi Srbije u slučaju neplaćene putarine na autoputu i drugim nadležnim imaocima javnih ovlašćenja - Zašto: Ako je potrebno da se brane i ostvaruju bilo koja zakonska prava i interesi ili da se izvrše zakonske obaveze.

Vaše podatke čuvamo samo tokom trajanja i onoliko koliko je neophodno za ostvarenje gore navedenih obima obrade ili ako za to postoji zakonska obaveza. Za obradu podataka za koju je potrebna Vaša saglasnost, podaci će se obrađivati i čuvati do dana povlačenja saglasnosti.

Ako smo sa Vama zaključili ugovor (o kupovini, zakupu ili drugom ugovoru iz oblasti našeg poslovanja), poštovaćemo zakonske obaveze čuvanja relevantnih podataka i dokumentacije, kao što sledi:

I)         Lični podaci zaposlenih, čuvaju se 10 godina nakon okončanja ugovornog odnosa;

II)        Lični podaci naših klijenata koji se nalaze u svim pratećim dokumentima koji prate registracije i finansijsko računovodstvo čuvaju se u arhivi kompanija 10 godina  od datuma završetka finansijske godine u kojoj je izrađena prateća dokumentacija u skladu sa internim pravilima čuvanja računovodstvenih isprava.

III)        u okviru odbrane i ostvarivanja naših zakonskih prava, Vaši podaci neophodni za ostvarenje ovih prava se čuvaju u skladu sa opštim vremenskim rokovima.

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka

Pravo na opoziv pristanka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva informaciju o tome da li se  njegovi podaci o ličnosti obrađauju, pristup tim podacima, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, koji je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je napred naveden i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe (izvršenje ugovora o radu) zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade - rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca.

Pravo na pritužbu Povereniku - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon +381113408900, e-mail:  [email protected]

ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

 

Februar 2023

Prijava na Newsletter

Sa našim newsletterom redovno ćete primati informacije i novosti kao i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneti podaci nisu validni. Molim vas, pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom na Newsletter. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Hvala!

Upravo ste se prijavili za naš Newsletter.

Sie erhalten von uns umgehend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte bestätigen Sie diesen Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen.